| REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BORBA |

 

I. Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego Borba, zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego, działającym pod adresem www.borba.pl. Sprzedawca zastrzega, że klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

2. Definicje

 

Sprzedawca - sprzedającym jest Marta Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kaczmarek Borba zarejestrowana przy ul. Piotrkowskej 249/251 lok. 19a, 90-456 Łódź, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7322147698, Regon: 101-77-04-06, zwany także „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 607 637 654 (koszt połączenia za minutę według taryfy operatora)

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@borba.pl 

Sklep - to prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy Borba znajdujący się na stronie internetowej http://www.borba.pl oraz na jej podstronach.

Asortyment sklepu - to wszelkie wystawione w sklepie internetowym towary - akcesoria użytkowe oraz odzież wyprodukowane oraz dostarczone przez Sprzedawcę do sprzedaży.

Klient - użytkownik korzystający ze sklepu internetowego www.borba.pl

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego), 

Dostawca - to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt dostawy towaru - oznacza koszt związany z dostarczeniem zamówionego przez Klienta Towaru, między Sklepem, a miejsce wyznaczonym przez Klienta.

Zamówienie - to dyspozycja zakupu na towary z asortymentu sklepu, złożona u Sprzedającego przez Klienta.

 

3. Administratorem danych osobowych klienta jest Marta Kaczmarek 

4. Dostępność Towarów w Sklepie jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

5. Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe bez ówczesnej rejestracji i zakładania Konta w Sklepie.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz podawania w formularzu rejestracyjnym oraz przesyłania w inny sposób do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

 

1. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) razem z dostarczonymi produktami.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja.

4. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym borba.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu lub pod adresem info@borba.pl oraz dokonać wpłaty na konto sklepu borba.pl

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

6. Realizacja zamówień ma miejsce w godzinach pracy sklepu, czyli od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00. Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta w terminie do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia wpłaty na nasze konto.

7. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczna rejestracja swoich danych na stronie internetowej (nie jest konieczne logowanie się).

8.. Aby dokonać zamówienia należy z dostępnej oferty sklepu wybrać produkt(y), ich ilość i rozmiar (jeśli dotyczy) oraz dodać je do koszyka.

Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysłanie ich, wybierając przycisk „złóż zamówienie”.

8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „złóż zamówienie”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówienia oraz w danych do wysyłki.

9. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz danych, a następnie potwierdzić je poprzez przycisk „złóż zamówienie”. 

10. Po zatwierdzeniu przyciskiem „Złóż zamówienie” klientowi zostanie przesłana informacja zwrotne z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją dotyczącą płatności. (instrukcja ta zawarta jest także w części „Płatności”.)

11. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty sprzedaży wskazanych w zamówieniu Towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

121. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Klientowi zostanie przesłane powiadomienie z informacją o numerze zamówienia, listą rzeczy zakupionych, łączną sumą do zapłaty zawierającą koszt przesyłki oraz danymi do dokonania przelewu.

10. Po opłaceniu zamówienia poprzez jedną z możliwych opcji płatności (więcej w części „Płatności) oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, a informacja na ten temat zostanie przesłana klientowi drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Informacja ta zawierać będzie szczegóły dotyczące zamówienia, rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.

W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: info@borba.pl

 

III. Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca ma prawo zmiany ceny Towarów podawanych na stronie Sklepu, ale zmiany te nie mają wpływu na treść złożonych wcześniej zamówień oraz zawartych wcześniej umów sprzedaży.

 3. Cena podana przy każdym Towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Ceny Towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy Towaru oraz kosztów obsługi płatności. Koszty te pokrywa Klient. Do ceny Towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy Towarów.

 5. Koszty dostawy Towaru są wyświetlane w Koszyku oraz przed ostatecznym złożeniem zamówienia przez Klienta i są uzależnione od ilości wybranego przez Klienta Towaru.

 

IV. Czas realizacji zamówienia

 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminie 1-7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych.

 3. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to czas realizacji zamówienia (od 1 do 7 dni) plus czas przeznaczony na dostawę (od 1 do 2 dni). 

 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 9 dni roboczych.

V. Formy płatności

 

 1. Dostępną formą płatności jest przelew bankowy. 

 2. Zapłaty należy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

 

MBank: 64 1950 0001 2006 0822 5661 0002

Marta Kaczmarek Borba

ul. Piotrkowska 249/251 lok. 19a

90-456 Łódź

 

3. W tytule przelewu należy wpisać:

a) Imię i nazwisko Klienta

 

VI. Dostawa zamówionego Towaru

 

 1. Dostawa Towaru odbywa się poprzez firmę kurierską w czasie maksymalnie 2 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien zadbać o podanie aktualnego adresu dostawy zamówionego Towaru, aby dostawa mogła być wykonana w wyznaczonym terminie.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot Towaru

 

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to, zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.), przysługuje mu, bez podawania przyczyn, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres Marta Kaczmarek Skomur Boya Żeleńskiego 39, 95-100 Zgierz.

2. Towar powinien być zwrócony przez Konsumenta Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

4. Koszt odesłania zwracanego towaru jest po stronie klienta.

 

VIII. Reklamacja towaru

 

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w ciągu dwóch lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta. W przypadku jednak, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar używany Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu jednego roku od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta.

2. Reklamacje dotyczące Towaru można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w pkt I.2. Regulaminu lub na adres info@borba.pl. W reklamacji należy opisać rodzaj niezgodności towaru z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. email lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem.

3. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w pkt I.2. Regulaminu.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny Towaru.

 

X. Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Sprzedawca informuje, iż dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych Sprzedawcy.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Pani Marta Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Kaczmarek Borba z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 249/251 lok.19a, 90-456 Łódź, NIP: 732-214-76-98, REGON: 101-77-04-06

3. Podanie danych przez Klienta w chwili składania zamówienia jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie.

5. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia w Sklepie i zawarcia w tym celu umowy oraz realizacji zamówień i umów sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Klient ma prawo wglądu do żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w pkt I.2. Regulaminu lub mailem na następujący adres e-mail: info@borba.pl

7. Wszelkie dane osobowe, które Klient Sklepu wprowadzi do formularza zamówień w Sklepie przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

 

XI. Postanowienia końcowe

Do korzystania ze sklepu wystarczające jest standardowe oprogramowanie tj. system operacyjny oraz przeglądarka internetowa.